Reformácia a protireformácia

Reformácia a protireformácia na Slovensku

Reformácia a protireformácia vo svete

Milý čitateľ, na úvod patrí sa pripomenúť, ako je pre učeníka Pána Ježiša akiste vhodné a náležité, písanie úvah a postrehov o veciach minulých a dávnych i nedávnych,nie je pravdaže to najdôležitejšie v tomto svete. Stále zostáva povolanie byť v prítomnosti Pána,byť v ňom, v uctievaní,klaňaní sa v duchu a pravde, ako najlepšie sa vie. Až následne prichádza povolanie ohlasovať, kázať, svedčiť, vychádzať z toho čo sa spoznalo, skúsilo, zažilo a tak porovnať dnešnú našu dobu s tým čo naši predchodcovia podobne v bázni viery nachádzali a ako pravdu hlásali.

Je to už 500 rokov ako sa začal proces obnovy cirkvi , neskôr nazvaný reformácia a tiež toľko rokov ako sa začal proces idúci proti reforme vecí , teda protireformácia. Bola práve táto protireformácia najväčší omyl posledných storočí u nás?

Kto a prečo podnietil vrátiť späť koleso dejín?

Ako by to vyzeralo u nás, naša spoločnosť, naše rodiny, naša cirkev, nebyť tejto úpornej snahy nemeniť systém, zavedený prakticky v rannom stredoveku.

Keby sa dalo zhrnúť do niekoľkých bodov , o čo sa jednalo pri obnove a reforme, podnietenej Martinom Lutherom a ďalšími reformátormi , možno by sa to mohlo vyjadriť v týchto hlavných bodoch .

  1. Reformácia ako zápas, boj , urputné nasadenie presvedčených veriacich,ochotných obetovať všetko, pre novo objavené pravdy viery.
  2. Reformácia ako vyvýšenie Svätého písma nad ľudské tradície a učenia nakopené stáročiami .
  3. Reformácia ako spočinutie v pokoji viery,resp. spravodlivosti získanej vierou a len vierou v evanjelium.