Prijať Pána Ježiša

Článok o tom ako podľa biblického vzoru Prijať Pána Ježiša

rôzne spôsoby ako prijať Pána Ježiša. Ale len jeden spôsob je správny. Prijať ho tak, aby bol človek spasený.

Prv, ako sa teda nemá prijať Pána Ježiša? Je tu možnosť-spôsob, napr. pre rímsko-katolíkov prijať ho ako eucharistiu. Tak prijímajú eucharistického Pána Ježiša. Musí sa veriť, že je tu skutočne prítomný v chlebe a víne eucharistie, už deväťročné deti na prvom svätom prijímaní to musia vedieť a veriť a vyznať. Prijať konsekrovanú, premenenú hostiu môžu len, ak predtým vyznali hriechy kňazovi, tak sa očistili a teraz už môžu ísť na sv. prijímanie. Takto sa to praktizuje.

V čom je tu omyl. V čom je tu zvod na širokú cestu?

1. Podľa biblického zjavenia , musí človek prijať Spasiteľa Pána Ježiša, ako nehodný hriechom skazený, doslova mŕtvy -duchovne, hriešnik.

Človek musí uznať že len Pán Ježiš, ako človek tu bol jediný bez hriechu, že svojím svätým životom ospravedlnil veriaceho a dal mu mu dar odčinenia hriechov svojou preliatou krvou. Teda nie že nemám ťažký hriech a môžem prijímať Pána Ježiša, že mám len ľahké hriechy. Takto sa to v Svätom písme nerozlišuje. Tam sa uvádza len hriešny človek a bezhriešny Mesiáš – Spasiteľ. Tým že človek uzná v pokore túto situáciu, prijíma Spasiteľa v podstate. Takto vierou ho prijme ako svoju spravodlivosť, nezaslúženú, darovanú, dokonalú. Keď sa v cirkvi ocitne človek čo vyznáva, že takto prijal Pána Ježiša a žije v zjavnom hriechu a správa sa ako pohan, cirkev to posúdi, dotyčného napomenie a prípadne načas vylúči zo spoločenstva svätých, keď nedochádza k náprave.

  • zahmlievanie:

Eucharistický Ježiš, bezhriešná Panna Mária, uctievanie premeneného chleba, to je skutočné zahmlievanie a znejasnenie Pravdy vykúpenia. Dáva sa dôraz na podružné a nepravdivé učenia, aby vznikla akási posvätná, sakrálna atmosféra, nálada. Sviečky, bohostánok, obrazy, sochy, to samo o sebe stačí aby sa navodil posvätný stav v spoločenstve prítomných, len aby nebolo potrebné hľadať Pravdu, Cestu a Život. V dyme kadidla a mágii krásny rečí kazateľov, to akosi nie je nevyhnutné.

Posvätno a sakrálno sa dosiahlo, duši sa ulahodilo, pre večnosť sa niečo urobilo, tak s pocitom dobre vykonanej práce, hajde sa do sveta.

2 .Potom sú tu v podstate všetky náboženské cesty, v ustavičnom kolotoči pádu do hriechov a očisťovania.

To že nikdy nedosiahnu dokonalosť požadovanú Stvoriteľom -Bohom Otcom, vlastne ignorujú.

Podľa písem biblie vieme, že kto uverí a bude pokrstený, bude spasený.

Aby sa toto zahmlilo a zneistilo záujemcom o spásu v Kristovi , falošná cirkev im ponúka krst už bábätiek, aby sa oddelilo osobné prijatie vierou veriaceho a spojenie s krstom. Ako to má byť podľa biblického vzoru. Aj toto je zmenené, znevážené , zastreté duchovnej mysli potenciálnych kresťanov.

Pre falošné učenie zostávajú mimo svetlo, častokrát sa sa stávajú synmi pekla ako ich učitelia. A najčastejšie vlažnými rubrikovými kresťanmi , čo nemajú nič spoločné so svätou prirodzenosťou Boha Stvoriteľa. Že nie sú narodení z Ducha z Neba, z Boha, to je tiež vinou falošných učiteľov, prorokov, pastierov. Zobrali kľúče od života, sami ten život nežijú a keď sa nájde učeník nezávislý , hľadajúci Pravdu, hľadajúci Boha je odmietnutý, znevážený, vylúčený. Ale nakoniec, dnes už nehrozí upálenie na hranici, tak takýto v podstate šťastlivec môže nájsť cirkev, čo stojí na pravde Slova a Ducha.

  • Vlažnosť-indikátor

Podľa biblického zjavenia vlažnosť veriaceho je závažných nedostatkom a indikátorom ocitnutia sa na širokej ceste. Sú megapočetné kresťanské spoločenstvá produkujúce vlažných veriacich, len aby bola spokojnosť na oboch stranách. Človek je už taký, keď mu nehrozí okamžité nebezpečenstvo, bude si užívať pohodlie širokej cesty, ale len do chvíle kým do jeho života nevstúpi prorok, či sám Pán a nenapraví ho. Ako veľmi sú dnes potrební proroci zjavenia novej zmluvy. Ako veľmi naliehavo musí zaznieť dnes hlas Duchom svätým naplnených služobníkov evanjelia. Nič sa nezmenilo, ako Eliáš stál zoči voči 400 falošným prorokom tak aj dnes. Aj dnes bude takýto pomer vo svete, ale Pán Boh to má aj dnes vo svojej moci. Môže zasiahnuť aj dnes. Cez sväté – Pravde vydané biblicky vyučené cirkvi. Také čo nepoznajú kompromis, čo nepoznajú ústupky Zjavenej Pravde, čo nepoznajú lásku k padlému svetu.

Ku komu sa pridáš brat, sestra, komu chceš slúžiť? Myslíš že si pokrstený, že si prijal pána Ježiša, ešte stále si to myslíš. ? Keby tu zastal dnes medzi nami Pán Ježiš, asi aj dnes ako kedysi nad Jeruzalemom by zaplakal.

Preto hľadaj Pravdu, chod do Písma svätého, skúmaj, porovnávaj, vŕtaj v tom , kým ti nevzíde lúč spasenia. Keď nemáš duchovné ubezpečenie vo svojom duchu že si nové stvorenie, že si prešiel zo smrti do života, daj všetko, všetku svoju energiu,talenty, silu, myseľ, srdce aby si našiel život. Nespoliehaj sa že to niekto za teba urobí, kňazi, príbuzní, krstní či birmovní. Sám musíš zabrať. Stojí to za to. Zastav sa , čo stále pobehuješ z miesta na miesto. Aj duchovne a duševne. Stále ťa niečo nové nadchne na chvíľu a opäť ako mráz prichádza prázdnota, prázdna dunivá , ohlušujúca . Keď dáš celé svoje srdce Pravde, Bohu, nájdeš. Tak je to uspôsobené, neboj sa. Nebude to dlho trvať a stane sa zázrak. Duch boží zastane nad tebou a bude ťa viesť. Vezme ťa ako syna, dcéru a vovedie do záhrad raja už tu v tomto padlom, temnom, skazenom svete hriechu.

Modlitba na záver:

Povedz Pánu Ježišovi: „Pane viem že si tu prišiel, aby si dal život svetu, viem že si zomrel za mňa, že si ma vykúpil z otroctva hriechu a zlého. Prijímam ťa dnes ako moje spasenie, ako moju spravodlivosť, ako pána a Boha. A tak budem chcieť odo dnes žiť. Aby bolo všetko v súlade s tebou. Daj aby som našiel tých čo ma pokrstia na znak môjho obrátenia. Daj aby ma prijali do svojej cirkvi aby som mohol rásť v poznaní a posvätení s nimi. Daj prosím nech porozumiem svätému božiemu slovu vo všetkom. Veď ty sám si povedal , keď vy otcovia viete dávať dobré svojim deťom, o čo skôr Otec nebeský tým čo ho prosia. Tak ťa dnes prosím zmeň dnes môj život. Nech už nie som na širokej ceste. Nech už nie som oklamaný. Naopak nech sa stanem svetlom, učeníkom a svedectvom tvojej moci, Amen!

Pridajte Komentár