O nás

( Reformácia a protireformácia)

protestanti -vs. katolíci

zákon viery -vs. zákon skutkov

ako je to?

Kto hľadá nájde

Kto klope tomu otvoria

Prečo takýto názov stránky?

Slovenské studne“

Bol to nápad už v roku 2005, nápad vychádzajúci z biblickej analógie a podobnosti so súčasným stavom v kresťanskom svete, poukázať na problematiku hasnúceho svetla reformačnej obnovy a dôvody tohto „javu“.

Názov odkazuje na biblickú epizódu z knihy Genezis

-prvej knihy Mojžišovej, v biblii.

Hovorí sa v nej o obnovovaní studní „živej vody“

studní predtým zasypaných resp. odobratých protivníkmi

tu je biblický text:

Spor o studne

Gn26, 15-22 A všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca za dní Abraháma, jeho otca, zahádzali Filištíni a zaplnili ich zemou.

16 A Abimelech povedal Izákovi: Odídi od nás, lebo si o mnoho mocnejší ako my.

17 A tak odišiel odtiaľ Izák a rozložil sa táborom v doline Geráre a býval tam.

18 A Izák zase vykopal studne vody, ktoré boli vykopali za dní Abraháma, jeho otca, a ktoré boli zahádzali Filištíni po smrti Abrahámovej, a pomenoval ich menami, jakými ich bol pomenoval jeho otec.

19 A služobníci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody.

20 Ale pastieri Gerára vadili sa s pastiermi Izákovými a vraveli: To je naša voda. A tak nazval meno studne Esek (* Zvada), lebo sa vadili s ním.

21 Potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a preto nazval jej meno Sitna (* Protivenstvo).

22 A hnul sa odtiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa už nevadili, a preto ju pomenoval: Rechobót (* Priestranstvo), a povedal: Teraz nám upriestranil JeHoVaH, a rozplodíme sa na zemi.

Takto podobne protireformácia spôsobila zasypanie studní právd biblických , pravdy živej vody boli znova a znova zasypávané a odkrývané v priebehu zápasu o evanjelium.